دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1387

این دکان و دستگاه تا یک هفته دیگر به دلیل مسافرت تعطیل میباشد .